Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-144

< Pozycje nr 51 - 100


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
144 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 144 (465,9 kB) 2017-01-23
143 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 143 (307,3 kB) 2017-01-23
142 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 142 (2,2 MB) 2017-01-23
141 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 141 (235,5 kB) 2017-01-23
140 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 140 (542,5 kB) 2017-01-23
139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 139 (239,2 kB) 2017-01-23
138 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 138 (571,8 kB) 2017-01-23
137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 137 (228,3 kB) 2017-01-23
136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 136 (231,1 kB) 2017-01-20
135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 135 (230,1 kB) 2017-01-20
134 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 134 (313,6 kB) 2017-01-20
133 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 133 (235,5 kB) 2017-01-20
132 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 132 (246,6 kB) 2017-01-20
131 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 131 (242,4 kB) 2017-01-20
130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 130 (313,2 kB) 2017-01-20
129 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 129 (278,3 kB) 2017-01-20
128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 128 (1,2 MB) 2017-01-20
127 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 127 (282,2 kB) 2017-01-20
126 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 126 (233,1 kB) 2017-01-20
125 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 125 (838,9 kB) 2017-01-19
124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 124 (227,1 kB) 2017-01-19
123 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 123 (732,0 kB) 2017-01-19
122 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 122 (284,1 kB) 2017-01-19
121 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 121 (2,6 MB) 2017-01-19
120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 120 (505,8 kB) 2017-01-19
119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 119 (249,9 kB) 2017-01-19
118 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 118 (300,2 kB) 2017-01-18
117 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 117 (249,3 kB) 2017-01-18
116 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 116 (280,5 kB) 2017-01-18
115 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 115 (267,6 kB) 2017-01-18
114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 114 (738,7 kB) 2017-01-18
113 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 113 (259,5 kB) 2017-01-17
112 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 112 (228,8 kB) 2017-01-17
111 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w rozprawach sądowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 111 (899,8 kB) 2017-01-17
110 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 110 (429,7 kB) 2017-01-17
109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 109 (233,4 kB) 2017-01-17
108 Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 108 (5,6 MB) 2017-01-17
107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 107 (249,5 kB) 2017-01-17
106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 106 (539,8 kB) 2017-01-17
105 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 105 (835,0 kB) 2017-01-17
104 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 104 (237,7 kB) 2017-01-16
103 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 103 (235,1 kB) 2017-01-16
102 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 102 (227,1 kB) 2017-01-16
101 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 101 (237,1 kB) 2017-01-16

< Pozycje nr 51 - 100