Lista aktów
Pozycja  Tytuł Pliki Data ogłoszenia
1050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Pobierz dokument D2020000105001.pdf 2020-06-16
1049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Pobierz dokument D2020000104901.pdf 2020-06-16
1048 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy Pobierz dokument D2020000104801.pdf 2020-06-16
1047 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt K 11/18 Pobierz dokument D2020000104701.pdf 2020-06-16
1046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym Pobierz dokument D2020000104601.pdf 2020-06-15
1045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Pobierz dokument D2020000104501.pdf 2020-06-15
1044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Pobierz dokument D2020000104401.pdf 2020-06-15
1043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym Pobierz dokument D2020000104301.pdf 2020-06-15
1042 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów Pobierz dokument D2020000104201.pdf 2020-06-15
1041 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo pocztowe Pobierz dokument D2020000104101.pdf 2020-06-15
1040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Pobierz dokument D2020000104001.pdf 2020-06-15
1039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Pobierz dokument D2020000103901.pdf 2020-06-15
1038 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego Pobierz dokument D2020000103801.pdf 2020-06-15
1037 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym Pobierz dokument D2020000103701.pdf 2020-06-12
1036 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Pobierz dokument D2020000103601.pdf 2020-06-12
1035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej Pobierz dokument D2020000103501.pdf 2020-06-12
1034 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Pobierz dokument D2020000103401.pdf 2020-06-12
1033 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Pobierz dokument D2020000103301.pdf 2020-06-12
1032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Pobierz dokument D2020000103201.pdf 2020-06-12
1031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Pobierz dokument D2020000103101.pdf 2020-06-12
1030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Pobierz dokument D2020000103001.pdf 2020-06-12
1029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Pobierz dokument D2020000102901.pdf 2020-06-12
1028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Pobierz dokument D2020000102801.pdf 2020-06-10
1027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Pobierz dokument D2020000102701.pdf 2020-06-10
1026 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego Pobierz dokument D2020000102601.pdf 2020-06-10
1025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych Pobierz dokument D2020000102501.pdf 2020-06-10
1024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar Pobierz dokument D2020000102401.pdf 2020-06-10
1023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych Pobierz dokument D2020000102301.pdf 2020-06-10
1022 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych Pobierz dokument D2020000102201.pdf 2020-06-10
1021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach Pobierz dokument D2020000102101.pdf 2020-06-09
1020 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej Pobierz dokument D2020000102001.pdf 2020-06-09
1019 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji Pobierz dokument D2020000101901.pdf 2020-06-09
1018 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu Lᴅᴡɴ Pobierz dokument D2020000101801.pdf 2020-06-09
1017 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt P 13/19 Pobierz dokument D2020000101701.pdf 2020-06-09
1016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Pobierz dokument D2020000101601.pdf 2020-06-09
1015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Pobierz dokument D2020000101501.pdf 2020-06-09
1014 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Pobierz dokument D2020000101401.pdf 2020-06-08
1013 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument D2020000101301.pdf 2020-06-08
1012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty Pobierz dokument D2020000101201.pdf 2020-06-08
1011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności Pobierz dokument D2020000101101.pdf 2020-06-08
1010 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei Pobierz dokument D2020000101001.pdf 2020-06-08
1009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pobierz dokument D2020000100901.pdf 2020-06-08
1008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Pobierz dokument D2020000100801.pdf 2020-06-08
1007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom Pobierz dokument D2020000100701.pdf 2020-06-08
1006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Pobierz dokument D2020000100601.pdf 2020-06-05
1005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Pobierz dokument D2020000100501.pdf 2020-06-05
1004 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Pobierz dokument D2020000100401.pdf 2020-06-05
1003 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru Pobierz dokument D2020000100301.pdf 2020-06-05
1002 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. Pobierz dokument D2020000100201.pdf 2020-06-05
1001 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisany w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. Pobierz dokument D2020000100101.pdf 2020-06-05